Konkurs Wybitny Polak

{% if Artykul.zdjecia[0].sciezki[6] != "" %}
{% if Artykul.zdjecia[0].opis[Router.get_jezyk_id()] is not empty %}{{ Artykul.zdjecia[0].opis[Router.get_jezyk_id()] }}{% else %}{{ Artykul.podajTytul(Router.get_jezyk_id())|striptags|escape }}{% endif %}
{% endif %}
{{ Artykul.podajDateDodania3() }}
{{ Artykul.podajSkrot(Router.get_jezyk_id())|striptags|raw }}
{% if Artykul.zdjecia[0].sciezki[6] != "" %}
{% if Artykul.zdjecia[0].opis[Router.get_jezyk_id()] is not empty %}{{ Artykul.zdjecia[0].opis[Router.get_jezyk_id()] }}{% else %}{{ Artykul.podajTytul(Router.get_jezyk_id())|striptags|escape }}{% endif %}
{% endif %}
{{ Artykul.podajDateDodania3() }}
{{ Artykul.podajSkrot(Router.get_jezyk_id())|striptags|raw }}
{% if Artykul.zdjecia[0].sciezki[6] != "" %}
{% if Artykul.zdjecia[0].opis[Router.get_jezyk_id()] is not empty %}{{ Artykul.zdjecia[0].opis[Router.get_jezyk_id()] }}{% else %}{{ Artykul.podajTytul(Router.get_jezyk_id())|striptags|escape }}{% endif %}
{% endif %}
{{ Artykul.podajDateDodania3() }}
{{ Artykul.podajSkrot(Router.get_jezyk_id())|striptags|raw }}
{% if Artykul.zdjecia[0].sciezki[6] != "" %}
{% if Artykul.zdjecia[0].opis[Router.get_jezyk_id()] is not empty %}{{ Artykul.zdjecia[0].opis[Router.get_jezyk_id()] }}{% else %}{{ Artykul.podajTytul(Router.get_jezyk_id())|striptags|escape }}{% endif %}
{% endif %}
{{ Artykul.podajDateDodania3() }}
{{ Artykul.podajSkrot(Router.get_jezyk_id())|striptags|raw }}
AKTUALNIE UŻYWAJĄCY GODŁA: