Idea programu

PROMOCJA POLSKIEGO SUKCESU

Poznawanie, jak z doświadczeń przeszłości i teraźniejszości budować sukces przyszłości.

Program Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, angażujący liczne autorytety polskiego życia gospodarczego, społecznego, politycznego, nauki, sportu, kultury i sztuki jest zamierzony na wspieranie tworzenia i propagowanie „polskiego sukcesu” – poprzez promocję polskich osiągnięć, a w szczególności sukcesów polskiej gospodarki – tak w kraju, jak i za granicą.

Program ma pokazywać, że sukces jest nie tylko potrzebny, ale także możliwy – że staje się rzeczywistością. Program ma wyzwalać energię do zmian. Ważnym aspektem Programu jest tworzenie sposobności do kooperacji różnych środowisk na rzecz dynamicznego i zrównoważonego rozwoju Polski.

Program realizowany jest w różnorodnych formach debaty publicznej na temat źródeł, uwarunkowań i perspektyw sukcesu w wielu aspektach polskiej rzeczywistości. Wydarzenia składające się na Program stanowią także instrument oceny polskiej drogi rozwoju, dzięki któremu możemy poznawać odpowiedź na pytania dotyczące skali, znaczenia i różnych oblicz polskiego sukcesu. Sukcesu rozumianego nie tylko jako pokonywanie własnych zapóźnień, ale także jako budowanie silnej pozycji w świecie. Celem debaty nad polską drogą do sukcesu jest również identyfikacja tzw. dobrych praktyk, które mogą być pomocne w dalszym rozwoju biznesu, regionów i organizacji działających w naszym kraju.

Rolą Programu jest także aktywne włączanie się w debatę i prace poświęcone promocji gospodarczej Polski i szerzej rozumianego marketingu narodowego Polski, a w tym poszukiwanie możliwości wykorzystania potencjału promocyjnego Polonii. Program promuje polską markę narodową, przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku Polski.