FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

POLSKI SUKCES

Idea programu

PROMOCJA POLSKIEGO SUKCESU

Poznawanie, jak z doświadczeń przeszłości i teraźniejszości budować sukces przyszłości.

Program Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, angażujący liczne autorytety polskiego życia gospodarczego, społecznego, politycznego, nauki, sportu, kultury i sztuki jest zamierzony na wspieranie tworzenia i propagowanie „polskiego sukcesu” – poprzez promocję polskich osiągnięć, a w szczególności sukcesów polskiej gospodarki – tak w kraju, jak i za granicą.

Program ma pokazywać, że sukces jest nie tylko potrzebny, ale także możliwy – że staje się rzeczywistością. Program ma wyzwalać energię do zmian. Ważnym aspektem Programu jest tworzenie sposobności do kooperacji różnych środowisk na rzecz dynamicznego i zrównoważonego rozwoju Polski.

Program realizowany jest w różnorodnych formach debaty publicznej na temat źródeł, uwarunkowań i perspektyw sukcesu w wielu aspektach polskiej rzeczywistości. Wydarzenia składające się na Program stanowią także instrument oceny polskiej drogi rozwoju, dzięki któremu możemy poznawać odpowiedź na pytania dotyczące skali, znaczenia i różnych oblicz polskiego sukcesu. Sukcesu rozumianego nie tylko jako pokonywanie własnych zapóźnień, ale także jako budowanie silnej pozycji w świecie. Celem debaty nad polską drogą do sukcesu jest również identyfikacja tzw. dobrych praktyk, które mogą być pomocne w dalszym rozwoju biznesu, regionów i organizacji działających w naszym kraju.

Rolą Programu jest także aktywne włączanie się w debatę i prace poświęcone promocji gospodarczej Polski i szerzej rozumianego marketingu narodowego Polski, a w tym poszukiwanie możliwości wykorzystania potencjału promocyjnego Polonii. Program promuje polską markę narodową, przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku Polski.

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.