FUNDACJA

Zmiana polityki prywatności Fundacji

czwartek, 24 maja 2018

Zmiana polityki prywatności Fundacji

Szanowni Państwo,
mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi naszych kontrahentów oraz mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja br. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informuję co następuje:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą 00-033 Warszawa, ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  2. Państwa dane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji związanej z realizacją Konkursu „Teraz Polska”, Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój, Konkursu „Wybitny Polak”, wyróżnienia „Promotor Polski” i „Promotor Polskiej Gospodarki” oraz magazynu „Teraz Polska”. Korespondencja będzie dostarczana w formie wiadomości e-mail, telefonicznie bądź listownie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsza zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie informacji o warunkach uczestnictwa w w/w konkursach.
  3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Państwa danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres).
  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT oraz agencjom marketingowym w celu przygotowania oraz przesyłania treści marketingowych i promocyjnych.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

 

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Fundację Państwa danych osobowych:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe).

 

Macie również Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sekretariat@terazpolska.pl

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informujemy, iż Państwa dane zostały uzyskane przez Fundację  bezpośrednio od Państwa, na podstawie przekazanych Fundacji ankiet zgłoszeniowych do Konkursów oraz ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).
Pragniemy zapewnić, iż Fundacja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Z poważaniem
Krzysztof Przybył
Prezes Zarządu
Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter