FUNDACJA

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST 2010

wtorek, 09 listopada 2010

Sopot, Kleszczów i Polkowice to zwycięzcy Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Gmin 2010.

Już po raz siódmy Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej ogłosił Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Zrównoważony rozwój to taki, w którym poszczególne rodzaje zasobów gminnych (w tym zasobów naturalnych) są wykorzystywane racjonalnie, przez co rozwój gminy jest trwały i odbywa się bez szkody dla przyszłych pokoleń.

Głównym celem tego zestawienia jest próba prezentacji najlepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników rozwoju. Ranking bazuje na niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych), a jego wynik odzwierciedla, w sposób wiarygodny i przekrojowy, ogólny rozwój wszystkich polskich jednostek samorządowych.

Podstawowym założeniem rankingu jest prezentacja i oceny wszystkich 2479 polskich samorządów, w podziale na trzy grupy odzwierciedlające charakter administracyjny jednostek, tj.: gminy wiejskie, miejskie oraz miejsko-wiejskie. Drugą główną ideą zestawienia jest ocena efektywności działania oraz stopnia rozwoju wszystkich polskich samorządów w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy zasadnicze obszary funkcjonowania: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.

Wskaźniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju:

 1. Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita (za 10 zł przyznano 1 punkt),
 2. Wydatki na transport i łączność per capita (za 10 zł przyznano 1 punkt),
 3. Procent wydatków majątkowych w wydatkach budżetu (za 1% przyznano 1 punkt),
 4. Procent wydatków na transport i łączność w wydatkach budżetu (za 1% przyznano 1 punkt),
 5. Liczba pracujących na 1000 mieszkańców (za 1 pracującego przyznano 1 punkt),
 6. Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców (za 1 pracującego przyznano minus 1 punkt),
 7. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (za 1 podmiot przyznano 1 punkt),
 8. Udział dochodów własnych w dochodach JST (za 1% przyznano 1 punkt),
 9. Liczba osób, które przeprowadziły się do JST (napływ) na 1000 mieszkańców (za 1 osobę przyznano 1 punkt),
 10. Liczba osób, które wyprowadziły się z JST (odpływ) na 1000 mieszkańców(za 1 osobę przyznano minus 1 punkt),
 11. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców (za 1 absolwenta przyznano 1 punkt),
 12. Liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu na 1000 mieszkańców (za 1 komputer przyznano 1 punkt),
 13. Udział radnych z wyższy wykształceniem ( za 1% przyznano 1 punkt),
 14. Procent społeczeństwa objętego usługami wodociągowymi (za 1% przyznano 1 punkt),
 15. Procent społeczeństwa objętego usługami kanalizacyjnymi (za 1% przyznano 1 punkt),
 16. Procent społeczeństwa objętego usługami oczyszczalni ścieków (za 1% przyznano 1 punkt).

Wszystkim wyróżnionym gminom gratulujemy i zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu "Teraz Polska" dla Gmin!

Galeria zdjęć

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter