FUNDACJA TERAZ POLSKA

Konferencja "Polska innowacyjna. Od innowacji do innowacyjnej gospodarki"

piątek, 23 listopada 2007

Temat przewodni:

Promocja przedsięwzięć innowacyjnych

Promocja przedsięwzięć innowacyjnych” była tematem przewodnim Konferencji „Polska Innowacyjna – od innowacji do innowacyjnej gospodarki”, która odbyła się 22 listopada 2007 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Konferencja stanowiła kolejne wydarzenie wchodzące w skład Programu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, któremu przyświeca idea promocji polskiego sukcesu oraz poznawania, jak na bazie doświadczeń przeszłości i teraźniejszości budować sukces przyszłości.

Partnerami Merytorycznymi konferencji zorganizowanej przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego byli: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Patentowy RP, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Naczelna Organizacja Techniczna, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Związek Banków Polskich, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Wydział Nauk Ekonomicznych UW.

Konferencja „Polska Innowacyjna – od innowacji do innowacyjnej gospodarki” stanowiła spotkanie świata nauki i techniki ze środowiskiem dużych, małych i średnich przedsiębiorstw, banków, urzędów centralnych, zaproszonych mediów. Debata poświęcona była zagadnieniom modernizacji polskiej gospodarki w kierunku gospodarki innowacyjnej, opartej na wiedzy, a w szczególności promowania polskich sukcesów w dziedzinie przedsięwzięć innowacyjnych, polegających na wdrożeniach wiedzy technicznej. W szczególności, w obszarze zainteresowania prelegentów oraz dyskutantów znalazły się następujące zagadnienia o wysokim znaczeniu dla procesu rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki:

  • poziom innowacyjności polskiej gospodarki, finansowanie innowacji i promocja udanych przedsięwzięć innowacyjnych oraz propagowanie współpracy biznesu i nauki w zakresie kreacji i wdrożeń innowacji;
  • krajowa polityka w zakresie wspierania innowacji i unowocześniania gospodarki poprzez transfer wiedzy i innowacji od sektora naukowo-badawczego do biznesu oraz komercjalizację wyników prac naukowych i badawczych, w tym polityka krajowa w kontekście polityki unijnej;
  • źródła innowacji i ich skuteczne wdrażanie – wynalazczość i ochrona własności intelektualnej oraz przemysłowej, praktyczne przykłady udanych innowacji i wdrożeń rezultatów prac badawczych (pomysł, finansowanie, wdrożenie, wyniki) – m.in. nowatorskie rozwiązania techniczne (na przykładzie projektów celowych NOT); zaawansowane technologie jako rezultat dużych projektów badawczych, podejmowanych przez Jednostki Badawczo-Rozwojowe lub większe przedsiębiorstwa, prowadzące własną działalność badawczo-rozwojową.

Konferencję otworzył Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, witając prelegentów, gości i dziękując Patronom i Partnerom Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy” oraz Konferencji „Polska Innowacyjna”, których wiedza i doświadczenia, łącząc się synergicznie, tworzą efekty publiczne, będące owocami Programu. Prezes Przybył stwierdził, że nie sposób wyobrazić sobie Polski przyszłości jako członka klubu najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów świata – jeżeli już dziś nie będziemy poważnie i odpowiedzialnie myśleć o wyzwaniach budowania gospodarki opartej na wiedzy. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego odpowiada na tą potrzebę, uruchamiając pierwszą edycję Konkursu „Teraz Polska” dla „Przedsięwzięć Innowacyjnych”. Jak zauważył Prezes Przybył, promocja przedsięwzięć innowacyjnych stała się także ideą przewodnią konferencji, wśród celów której jest dokonywanie krytycznej oceny stanu polskiej myśli technicznej, polskiej myśli innowacyjnej oraz podjęcie dyskusji: „jak jeszcze lepiej promować innowacyjność w polskiej gospodarce”.

Wystąpienia introdukcyjne wygłosili: Profesor Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk, Profesor Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Profesor Leszek Jasiński – Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Wystąpienia te koncentrowały się na ocenie obecnego stanu zaawansowania Polski w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy, w powiązaniu z ogólną kondycją gospodarczą naszego kraju. Zwracano w nich uwagę na potrzebę intensyfikacji prac w całej Unii Europejskiej w kierunku wspierania konkurencyjności gospodarczej bazującej na innowacyjności i postępie technologicznym oraz na podejmowanie własnych inicjatyw w Polsce. Minister Kudrycka deklarowała wysoki stopień zainteresowania kierowanego przez Nią resortu dla spraw reformy systemu szkolnictwa wyższego, w celu zwiększenia potencjału innowacyjnego i dostosowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Pierwszą część konferencji poprowadził Redaktor Jerzy Metelski reprezentujący Partnera Konferencji – Naczelną Organizację Techniczną.

Dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP, w swoim wystąpieniu wskazywała na rolę Urzędu Patentowego w transferze innowacji. Prezes Adamczak przedstawiła zasady działania systemu ochrony wynalazków oraz zakres działania UP RP, wskazując na wiele praktycznych kwestii istotnych w procesie ochrony własności intelektualnej i kreowania wynalazków, które mają się stać przedmiotem procesów wdrażania innowacji.

Profesor Bernard Arogyaswamy z Le Moyne College przedstawił wyniki prac badawczych prowadzonych wspólnie z Profesorem Alojzym Nowakiem – Dziekanem Wydziału Zarządzania UW, dotyczące międzynarodowego porównania praktyk innowacyjnych. Profesor Arogyaswamy scharakteryzował narodowe systemy innowacyjności oraz wskazał na obszary, w których Polska ma istotne zaległości do odrobienia w zakresie budowania gospodarki opartej na wiedzy. Profesor wnioskował, aby proces tworzenia innowacji uznać za proces społeczny, a nie wyłącznie techniczny.

Europejski Wynalazca Roku 2006 w kategorii „Przemysł”, Dr Zbigniew Janowicz, który był Gościem Specjalnym konferencji, przedstawił wystąpienie poświęcone znaczeniu biotechnologii we współczesnej gospodarce światowej. Dr Janowicz scharakteryzował przebieg procesów innowacyjnych w biotechnologii oraz dowodził istnienia permanentnej luki informacyjnej i percepcyjnej pomiędzy sektorem nauki, a biznesem, w zakresie popytu i podaży rozwiązań tworzących innowacje.

Szef Biura Konkursu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, MichałLipiński, przybliżył ideę i zasady funkcjonowania I edycji Konkursu „Teraz Polska” w kategorii „Przedsięwzięcie Innowacyjne”. Celem konkursu jest promocja udanych przedsięwzięć innowacyjnych, polegających na skutecznym i efektywnym wdrożeniu biznesowym rozwiązań innowacyjnych, wygenerowanych w sektorze nauki, badań i rozwoju. I edycja konkursu zostanie rozstrzygnięta w 2008 r., a szczegóły dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego www.terazpolska.pl.

Narzędziom wspomagającym współpracę nauki i przemysłu poświęcone było także wystąpienie Profesora Jerzego Suchego, Przewodniczącego Zespołu FSNT-NOT ds. projektów celowych. Profesor przybliżył zasady działania Sieci Ośrodków Innowacji NOT, a przede wszystkim efekty finansowania tzw. projektów celowych, służących wspieraniu i promocji innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Gospodarzem drugiej części konferencji był Profesor Krzysztof Opolski, Kierownik Naukowy Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, reprezentujący także Partnera konferencji – Wydział Nauk Ekonomicznych UW.

Przedmiotem wystąpienia Profesora Tadeusza Baczko była prezentacja wstępnych wyników prac badawczych dotyczących 500 najbardziej innowacyjnych polskich firm, prowadzonych w związku z przygotowaniami „Raportu o innowacyjności gospodarki Polski w 2007”.

Studium przypadku sukcesów we wdrożeniach innowacji stanowiła prezentacja dokonań w medycynie (zarówno nauce i lecznictwie) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, reprezentowanego przez Dr Witold Cieślę – Zastępcę Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu ds. Medycznych.

Aspekt możliwości finansowania przedsięwzięć innowacyjnych był przedmiotem prezentacji Członka Zarządu GPW – Pani Beaty Jarosz, która naświetliła cele utworzenia nowego parkietu na giełdzie, zasady wchodzenia oraz funkcjonowania na tym rynku, jak również korzyści dla autorów młodych spółek potrzebujących dofinansowania, również w celu rozwoju działalności innowacyjnej.

Częścią podsumowującą, a zarazem rozszerzającą i pogłębiającą debatę stanowił moderowany panel dyskusyjny z udziałem ekspertów MG, MRR, MNiSW, PARP, UP RP, ZBP, GPW oraz audytorium. Dyskusja koncentrowała się przede wszystkim wokół zagadnień dot. polskiej polityki innowacyjnej w kontekście uwarunkowań unijnych oraz procesu innowacyjnego: od twórczości naukowo-technicznej – przez innowacje – do innowacyjnej gospodarki.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.