FUNDACJA TERAZ POLSKA

Konferencje "Promocja Polski - strategie regionalne"

poniedziałek, 27 kwietnia 2009

Mnogość instytucji zajmujących się promocją Polski w świecie, coraz liczniejsze przedsięwzięcia służące wspieraniu korzystnego wizerunku Polski, a jednocześnie brak spójnej strategii promocji kraju i rozproszenie środków na cele promocyjne – to tezy, które postawili uczestnicy konferencji „Promocja Polski – strategie regionalne”. Konferencja odbyła się 23. kwietnia br. w PKiN w Warszawie, a jej organizatorem była Fundacja – inicjator Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkunastu instytucji zajmujących się promocją Polski, w tym reprezentanci ministerstw, agencji rządowych, a także organizacji pracodawców i samorządów terytorialnych.

Konferencję otworzył prof. Michał Kleiber - Prezes Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Następnie głos zabrali: Krzysztof Przybył – Prezes Fundacji „Teraz Polska” oraz prof. Krzysztof Opolski - Kierownik Zakładu Strategii i Polityki Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, kierownik naukowy Programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”.

Katarzyna Sobierajska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Minister Sobierajska stwierdziła, że promocja Polski poprzez promocję regionów zmierza w dobrym kierunku. Podkreśliła również, że regiony dostrzegają potrzebę koordynacji działań w zakresie promocji z administracją rządową.

Paweł Wojciechowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zdaniem Ministra Wojciechowskiego w myśleniu o promocji Polski należy zerwać z „myśleniem magicznym”, wg którego wystarczy mieć dobre pomysły, przekuć je na strategię i promocja będzie się dobrze rozwijać. Rzeczywistym problemem jest nieumiejętne zarządzanie systemem promocji Polski, przejawiające się m.in. rozproszeniem kompetencji i środków finansowych. Minister zauważył, że poszczególne kraje mają różne style zarządzania, w Polsce dominuje podejście akcyjne, brakuje natomiast myślenia o długofalowych projektach. W szczególności brakuje „spójności technologicznej” – takiego uporządkowania instytucji zajmujących się promocją Polski, z którego jasno wynikałoby, kogo i za co można rozliczać.

Marian Zalewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister przedstawił działania MRiRW w zakresie promocji polskiego rolnictwa i branży rolno-spożywczej m.in. z wykorzystaniem środków z funduszy strukturalnych, wskazując na charakter działań promocyjnych i wymiar funduszy przeznaczonych na ich realizację. Minister Zalewski poinformował także, że jego resort współpracuje z Urzędami Marszałkowskimi m.in. w zakresie listy produktów regionalnych i listy produktów tradycyjnych.

Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). Wśród działań promocyjnych Polski podejmowanych w 2008 r. przez POT wymienił m.in. organizację Roku Polskiego w Izraelu i promocję Polski w CNN. Rok 2009 obchodzony będzie jako Rok Fryderyka Chopina i Rok Polski w Wielkiej Brytanii.

Ponadto w tej części konferencji udział wzięli:

 • Andrzej Szewczyk – Dyrektor w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Joanna Kiliszek – Zastępca Dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza
 • Adam Ambrozik – Dyrektor w Konfederacji Pracodawców Polskich
 • Bogdan Galewski – Dyrektor w Krajowej Izbie Gospodarczej
 • Andrzej Szumowski – Prezes Zarządu Polish Vodka Association

Druga część konferencji pt. „Markowe regiony – regionalne strategie marketingowe” poświęcona była strategiom promocji regionów. W tej części konferencji swoje wystąpienia mieli przedstawiciele urzędów marszałkowskich: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego. Debata poprowadzona przez Jarosława Górskiego – doradcę prezesa Fundacji „Teraz Polska” dotyczyła m.in. roli, jaką odgrywa marketing terytorialny w zarządzaniu konkurencyjnością gospodarczą regionów, problemów w organizacji i finansowaniu działań promocyjnych. Dużo uwagi poświęcono zagadnieniom współpracy samorządu wojewódzkiego z gminami, spójności działań prowadzonych w regionach w zakresie marketingu miejsc na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz potrzebie dalszej profesjonalizacji i rozwoju wiedzy nt. marketingu regionów.

W pierwszej części konferencji głos zabrali:

Adam Szejnfeld – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Jako sukces promocyjny Polski w ostatnim czasie wymienił zdobycie przez polski pawilon trzeciego miejsca pod względem jakości ekspozycji na Światowej Wystawie Expo 2008 w Saragossie. Minister Szejnfeld podkreślał także, że rząd przykłada dużą wagę do działań promujących Polskę , czego dowodem jest m.in. decyzja o pozostawieniu w niezmniejszonym wymiarze budżetu na organizację polskiej obecności na Expo 2010 w Szanghaju.

W części pierwszej „Promocja Polski – w stronę rozwiązań strategicznych”odbyła się prezentacja dotychczasowych prac prowadzonych przez instytucje administracji centralnej w obszarze promocji Polski oraz planów na najbliższe lata, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów i wyzwań strategicznych oraz potrzeby reorganizacji instytucjonalnej. Dyskusja moderowana przez eksperta – p. Danutę Jabłońską dotyczyła także oceny skuteczności i efektywności polityki państwa w zakresie promocji polskiej gospodarki, kultury i tworzenia polskiej marki narodowej. Zastanawiano się również nad głównymi wyzwaniami stojącymi przed polską promocją oraz możliwościami koordynacji wysiłków różnych podmiotów.

Patronem Honorowym konferencji była Rada Promocji Polski. Przedstawicielem Rady była Hanna Jahns – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że cały czas trwają prace nad stworzeniem ramowej strategii promocji Polski i niedługo znane będą ich efekty.

Konferencja poświęcona była dwóm tematom przewodnim.

W debacie udział wzięli:

 • Andrzej Mazur - p.o. Kierownika Biura promocji UM Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • Piotr Franaszek - Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki UM Województwa Lubelskiego
 • Szymon Gatlik - Kierownik Biura Promocji UM Województwa Małopolskiego
 • Jerzy Lach - Dyrektor Departamentu Kultury Promocji i Turystyki UM Województwa Mazowieckiego
 • Rafał Baranowski - p.o. Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki i Sportu UM Województwa Podkarpackiego
 • Adam Hajduga - Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Międzynarodowej UM Województwa Śląskiego
 • Szymon Drej - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Promocji UM Województwa Warmisko-Mazurskiego

W trakcie panelu dyskusyjnego została przedstawiona koncepcja powołania Rady Promocji Regionów i Miast jako niekomercyjnej instytucji, zrzeszającej głównie przedstawicieli samorządu terytorialnego, służącej wymianie informacji o działalności promocyjnej różnych podmiotów, wzajemnej edukacji i podejmowaniu współpracy w obszarze promocji miast i regionów. Celem Rady miałaby być poprawa skuteczności i efektywności działań z zakresu marketingu terytorialnego Polski poprzez stworzenie dogodnego, zinstytucjonalizowanego narzędzia komunikacji dla podmiotów realizujących zadania w obszarze marketingu terytorialnego Polski, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału współpracy miast i regionów.

Koncepcja Rady spotkała się z dużym, pozytywnym zainteresowaniem przedstawicieli urzędów marszałkowskich. W szczególności uznali oni, że zadania Rady należałoby rozszerzyć o podejmowanie partnerskiego dialogu z administracją rządową w zakresie strategicznych projektów promocji Polski. Prelegenci podkreślali, że obecnie brakuje ram współpracy samorządów z rządem odnośnie marketingu terytorialnego Polski, co utrudnia projektowanie strategii promocji regionów.

Zobacz galerię zdjęć z Konferencji.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.