FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Webinarium Teraz Polska Nauka

Webinarium Teraz Polska Nauka

21 stycznia 2021

21 stycznia, z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, przy wsparciu Szkoły Głównej Handlowej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,  pod honorowym patronatem Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się webinarium „O roli nauki polskiej wobec potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, gospodarki oraz polityk publicznych.” z cyklu „Teraz Polska Nauka”.

Celem spotkania było nakreślenie wyzwań i oczekiwań wobec nauki w aspekcie interesariuszy społecznych, biznesowych oraz administracji publicznej, a także identyfikacja zagadnień, które powinny być omówione podczas ogólnopolskiego kongresu środowiska nauki, planowanego do realizacji w 2021 roku.  Podczas webinarium dyskutowano o celach, które stawia przed sobą świat nauki  i konfrontowano je z oczekiwaniami społecznymi, biznesowymi i politycznymi. Zastanawiano się, w jaki sposób nauka powinna odpowiadać na stawiane wyzwania, aby współpracować ze sferą społeczną, publiczną i gospodarczą, zachowując jednocześnie swoją tożsamość.

Witając uczestników webinarium prezes Fundacji Polskiego Godla Promocyjnego Krzysztof Przybył powiedział:  - Podstawowym zadaniem Fundacji jest promowanie polskich marek. Ale naszym celem jest także utrwalanie wśród przedsiębiorców i całego społeczeństwa idei tworzenia wysokiej jakości, promowanie zmyślności, roztropności, zaradności – czyli promowanie właściwego postępowania. Poczuwamy się do wyrażenia w imieniu społeczeństwa, w tym także w imieniu przedsiębiorców, oczekiwania, by właśnie nauka dopomogła nam w rozumieniu i w rozwiązywaniu najbardziej dojmujących problemów współczesnego świata a także w tym, aby polskie firmy oraz cała nasza gospodarka były postrzegane jako wysoce innowacyjne. Oczywiście niezbędny temu jest transfer wiedzy, od nauki, do wszystkich jej interesariuszy.

We wstępie do dyskusji prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH podkreślił: -Nauka musi być użyteczna tak dla samej siebie, jak i dla biznesu. Dlatego warto zidentyfikować kluczowe czynniki sukcesu współpracy nauki i biznesu. Wśród tych czynników Profesor Wachowiak wskazał: wzajemnie pozytywne nastawienie środowiska naukowego i biznesowego; zrozumienie potrzeb i motywacji drugiej strony; wzajemne zaufanie, bez którego żadna współpraca nie będzie możliwa oraz prowadzenie systematycznego dialogu między nauką i biznesem.

 

Potwierdził te spostrzeżenia Krzysztof Domarecki, prezes Grupy Selena SA, laureata Godła „Teraz Polska”, który podkreślił, że dobro wspólne jakim jest jakość życia każdego obywatela wymaga symbiozy nauki i biznesu. „W biznesie liczy się czas, także czas na wdrożenie rozwiązania. Komercjalizacja badań naukowych to jest zadanie dla biznesu, nie dla nauki.

                    

Z kolei Ryszard Florek, prezes FAKRO - firmy, która posługuje się Godłem „Teraz Polska” od 1996 roku podkreślił: Aby polski biznes skutecznie wspierał naukę i stawiał przed nią wyzwania musi sam być wyposażony w kapitał, który może przeznaczyć na badania i rozwój. Zatem potrzeba nam silnych firm globalnych.

Podobne stanowisko zajął prof. Jan Szmidt, b. rektor Politechniki Warszawskiej, który również podkreslił, że de facto nauka rozwija się nie w uczelni, ale w centrach badawczo rozwojowych korporacji globalnych. Pogląd ten poparła prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, dyrektor ds. naukowych NASK, która również zauważyła: - Część polskich firm nie jest gotowa na inwestycje w innowacje i najchętniej kupuje gotową, sprawdzoną technologię. Stąd kluczowa rola i konieczność zaangażowania państwa w finansowanie i promowanie polskich innowacyjnych produktów. 

Dlatego m.in. powstało Centrum Łukasiewicz, aby bezpośrednio odpowiadać na zapotrzebowanie biznesu.  - Każdy przedsiębiorca może rzucić nam wyzwanie. W ostatnim czasie otrzymaliśmy ich 260, przygotowując 400 odpowiedzi. Jesteśmy w stanie w ciągu 15 dni roboczych odpowiedzieć na zapotrzebowanie przedsiębiorcy – zaznaczył wiceprezes ds. badań i rozwoju Centrum Łukasiewicz dr Marcin Kraska.

 

- Nasza rekomendacja to więcej ochrony własności przemysłowej, nie tylko patentowej. Znaczenie ma wzornictwo przemysłowe, które najczęściej sprzedaje produkt. To szersze korzystanie z literatury patentowej, ponieważ to nie tylko aktualne źródło stanu techniki, ale źródło inspiracji do badań, poszukiwanie ich kierunku. – mówiła prezes UPRP Edyta Demby-Siwek.

 

Następnie prof. Janusz Bujnicki wygłosił wykład pt. "Nauka a rozwiązywanie problemów społecznych przez polityki publiczne”, w którym pokazał: styk nauki i polityki, przykłady wielkich wyzwań społecznych i „złośliwych problemów” dla polityk publicznych oraz czym jest roztropne doradztwo naukowe. Wykład ten był wprowadzeniem do panelu „O potrzebie sojuszu nauki ze społeczeństwem i polityką”, prowadzonym przez prof. Michała Kleibera.  Paneliści zastanawiali się czy jest potrzeba takiego sojuszu, oraz czy instytucje naukowe powinny być otwartymi centrami życia intelektualnego społeczeństwa, w których następowałaby popularyzacja osiągnięć naukowych, kształcenie ustawiczne, edukacja obywatelska oraz budowanie relacji ze światem polityki.

Na zakończenie spotkania uczestnicy wyrazili potrzebę regularnych spotkań, gdyż droga dialogu nauki, biznesu i społeczeństwa jest jedyną, która poprowadzi do zaspokojenia potrzeb innowacyjnej gospodarki i obywatelskiego społeczeństwa. Współzależnościom pomiędzy nauką, gospodarką a społeczeństwem powinien być także poświęcony najbliższy kongres nauki polskiej.  

 

Uczestnicy webinarium w kolejności alfabetycznej:

dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki

prof. Janusz Bujnicki, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka MIBMiK

Edyta Demby-Siwek, prezes Urząd Patentowy RP

Krzysztof Domarecki, prezes Grupy Selena 

Ryszard Florek, prezes Fakro Sp. z o.o.

dr Jarosław Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

prof. Andrzej Jajszczyk, AGH, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły „Teraz Polska”, prezes PAN 2007-2015

dr Marcin Kraska, wiceprezes ds. badań i rozwoju, Centrum Łukasiewicz

prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej

prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, dyrektor ds. naukowych NASK, profesor PW

prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW

Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

prof. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych

prof. Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej 2012 – 2020

prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH, przewodniczący KRUW Warszawa

prof. Michał Zasada, rektor SGGW, wiceprzewodniczący KRASP

Izabela Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

REKLAMA

 

 

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.