FUNDACJA TERAZ POLSKA

Podsumowanie gry strategicznej EIMM Best Place

piątek, 29 kwietnia 2011

Podczas konferencji Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska pt. „Promocja Polski – strategia współpracy, współpraca strategii” zorganizowana została dla uczestników specjalna gra symulacyjno-strategiczna opracowana przez Europejski Instytut Marketingu Miejsc – Best Place.

Celem gry było określenie zdolności do kooperacji i współdziałania najważniejszych organizacji odpowiedzialnych za promocję Polski. Założeniem symulacji był fakt, że każda z instytucji dysponuje budżetem 100 mln zł na projekt cross -marketingowy w 2012 roku. Przedstawiciele obecnych na konferencji instytucji tj. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), POT, IAM, PARP, PAIiIZ oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, byli proszeni o wskazanie, na specjalnej karcie decyzyjnej, partnera do realizacji wspólnego projektu promocyjnego, jego celu, przedmiotu oraz rynku geograficznego.

Wynik jasno wskazał, że najefektywniej planują współpracę podmioty ze sfery turystyki i sportu ze sferą kultury (głównie POT z IAM). POT za cel przyjął ogólnie podniesienie konkurencyjności polskiego produktu turystycznego, a przedmiotem promocji miała by być turystyka miejska i kulturowa, co w połączeniu z promocją kultury realizowaną przez IAM tworzy faktycznie spójny obszar do realizacji. MSiT planuje natomiast realizację działań jedynie we współpracy z POT. Niepokojący jest także fakt, że instytucje ze sfery turystyki, sportu, jak i kultury nie planuje współdziałania ze sferą gospodarczą. Instytucje związane z promocją gospodarczą z kolei planują wspólne projekty z instytucjami w ramach swojej sfery gospodarczej – PAIiIZ z Ministerstwem Gospodarki, a PARP z PAIiIZ oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W pierwszym przypadku ma to być promocja innowacyjnych firm i produktów, które mają budować wizerunek Polski jako nowoczesnego, europejskiego kraju. W drugim wspólne projekty biznesowe i w obszarze B+R w celu zwiększenia aktywności polskich firm na rynkach zagranicznych. Z PAIiIZ zamierza współpracować także ANR aby poprzez zaoferowanie atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych pozyskać nowe inwestycje zagraniczne. Dużą otwartością na współpracę wykazało się MRiRW, które zadeklarowało współpracę w 2012 r. przy promocji polskiej żywności z praktycznie wszystkimi organizacjami. Z kolei MSZ potwierdziło swoją obecną rolę koordynatora promocji w sferze dyplomacji publicznej i ogólnego wizerunku, dzieląc przyznane wirtualne środki na wsparcie projektów wszystkich instytucji biorących udział w symulacji. Nadrzędnym celem ma być pozycjonowanie Polski jak dynamicznego, rozwiniętego gospodarczo kraju.

Jeśli chodzi o rynki geograficzne to instytucje najchętniej wydawałyby pieniądze na wspólne projekty promocyjne na rynku Europy Zachodniej (366 mln), Azji (291 mln) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (91 mln). Dla przykładu PAIiIZ zadeklarował działania tylko na rynku Azjatyckim, głownie w Chinach, Japonii i Korei. Podobnie zresztą jak PARP, który część projektów planuje także w Europie Zachodniej. Z kolei POT określił swoje priorytetowe rynki w Europie Zachodniej, są to: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy. Co ciekawe, niewiele środków instytucje przeznaczyły na działania w Ameryce Północnej (tylko 25 mln) oraz Afryce (także 25 mln). Natomiast żadna z instytucji nie planowała alokacji funduszy na działania promocyjne w Ameryce Południowej i Australii.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.