2013 - edycja VII

5.12.2013 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród konkursu „Teraz Polska Promocja”. Już po raz siódmy Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowały konkurs na najlepszą pracę magisterską, dotyczącą promocji Polski.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Gospodarki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Adama Mickiewicza. Wśród partnerów byli: Fundacja PZU, NASK, Deutsche Bank SA oraz Europol GAZ SA, zaś partnerami honorowymi zostały warszawskie uczelnie: UW, PW, SGGW, SGH oraz WZ UW, WNE UW i INE PAN.

Tegoroczna edycja konkursu zebrała rekordową liczbę zgłoszeń – aż 124 prace magisterskie! Ich tematyka dotyczyła głównie kwestii promocji turystycznej Polski, jej regionów, miast i produktów turystycznych, wizerunku Polski w świecie i instrumentów jego poprawy, dobrych praktyk w promocji Polski, atrakcyjności inwestycyjnej miejsc, innowacyjności gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej oraz niekonwencjonalnych sposobów finansowania przedsiębiorstw z sektora MŚP.

O wysokim poziomie merytorycznym prac niech świadczy fakt, że wszystkie nagrody konkursowe zostały przyznane. Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. Alojzego Nowaka, prorektora UW, przyznała 3 nagrody główne ufundowane przez PAIiIZ, PARP i POT, 8 nagród specjalnych ufundowanych przez ministerstwa oraz IAM i Fundację PZU, a także przyznała 5 wyróżnień. Pula nagród wyniosła 50 tys. zł.

„Młodzi patrzą na szansę budowy atrakcyjnego, nowoczesnego wizerunku Polski o wiele bardziej pozytywnie niż pokolenie, które już jako dorosłe wchodziło w epokę wolnego rynku. Klucz do sukcesów w promocji Polski i jej dorobku to dobra edukacja. Inwestowanie w naukę to dosłownie inwestowanie w rozwój kraju” – w podsumowaniu VII edycji konkursu powiedział Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Wyniki VII edycji konkursu „Teraz Polska Promocja”

Nagroda główna I stopnia
Agata Krzemień Osobowość człowieka a atrybuty marki destynacji turystycznej
Promotor: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Nagroda główna II stopnia
Piotr Szczepaniak
Konkurencyjność polskiego i niemieckiego przemysłu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej
Promotor: prof. dr hab. Roman Sobiecki
Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Nagroda główna III stopnia
Katarzyna Groblewska
Innowacyjność gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Nagroda specjalna Ministra Gospodarki
Joanna Halik
Instrumenty dyplomacji gospodarczej wykorzystywane w promocji polskiej gospodarki za granicą na przykładzie działań podejmowanych na rynku Konfederacji Szwajcarskiej
Promotor: dr Bożena Pera
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nagroda specjalna Ministra Spraw Zagranicznych
Agata Ranachowska
Branding narodowy jako sposób budowania pozycji międzynarodowej państwa. Analiza skuteczności na przykładzie Polski
Promotor: dr Justyna Nakonieczna
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

Nagroda specjalna Ministra Sportu i Turystyki
Olena Kulykovets
Parki tematyczne i parki rozrywki – pułapki turystyczne czy nowe atrakcje w turystyce kulturowej
Promotor: dr inż. Katarzyna Gralak
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nagroda specjalna Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Anna Nowak
Uwarunkowania, charakterystyka i perspektywy rozwoju turystyki winiarskiej na Ziemi Lubuskiej
Promotor: dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UMK
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nagroda specjalna Ministra Rozwoju Regionalnego
Judyta Lubacha-Sember
Konkurencyjność regionu świętokrzyskiego
Promotor: dr Rafał Wisła
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Łukasz Maźnica
Kulturowe uwarunkowania rozwoju miast kreatywnych oraz rozwoju lokalnego
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hausner
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nagroda specjalna Instytutu Adama Mickiewicza
Krzysztof Biliński
Program promocyjny Polska! Year zrealizowany przez Instytut Adama Mickiewicza jako działanie w obszarze brandingu narodowego
Promotor: prof. dr hab. Janina Fras
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

Nagroda specjalna Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA
Artur Kowalczyk
Niekonwencjonalne sposoby finansowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Puławski
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego

Wyróżnienia

Paulina Pietkiewicz
Multimedialny serwis turystyczny Odcinka Centralnego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
Promotor: dr hab. Beata Medyńska-Gulij, prof. UAM
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marcel Lange
Warsaw City Brand-developing a brand positioning for Warsaw to increase its appeal as a city break destination for international students
Promotor: prof. Lise Lyck
Economics and Business Administration, Copenhagen Business School

Magdalena Jabłońska
Osobowość i afekt w kształtowaniu wizerunku marki Warszawa u mieszkańców stolicy i mieszkańców innych dużych miast
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Falkowski
Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Anna Niwińska
Kształtowanie wizerunku instytucji na przykładzie miasta Szczecin
Promotor: dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

Olga Sawicka
Możliwości rozwoju slow turism na Warmii.
Promotor: dr Maciej Stawicki
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

KATALOG 7. edycji konkursu

ZDJĘCIA
http://www.terazpolska.pl/pl/g/Final-konkursu-Teraz-Polska-Promocja

FILM
You Tube - Teraz Polska