FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

2013 - edycja VII

5.12.2013 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród konkursu „Teraz Polska Promocja”. Już po raz siódmy Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowały konkurs na najlepszą pracę magisterską, dotyczącą promocji Polski.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Gospodarki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Adama Mickiewicza. Wśród partnerów byli: Fundacja PZU, NASK, Deutsche Bank SA oraz Europol GAZ SA, zaś partnerami honorowymi zostały warszawskie uczelnie: UW, PW, SGGW, SGH oraz WZ UW, WNE UW i INE PAN.

Tegoroczna edycja konkursu zebrała rekordową liczbę zgłoszeń – aż 124 prace magisterskie! Ich tematyka dotyczyła głównie kwestii promocji turystycznej Polski, jej regionów, miast i produktów turystycznych, wizerunku Polski w świecie i instrumentów jego poprawy, dobrych praktyk w promocji Polski, atrakcyjności inwestycyjnej miejsc, innowacyjności gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej oraz niekonwencjonalnych sposobów finansowania przedsiębiorstw z sektora MŚP.

O wysokim poziomie merytorycznym prac niech świadczy fakt, że wszystkie nagrody konkursowe zostały przyznane. Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. Alojzego Nowaka, prorektora UW, przyznała 3 nagrody główne ufundowane przez PAIiIZ, PARP i POT, 8 nagród specjalnych ufundowanych przez ministerstwa oraz IAM i Fundację PZU, a także przyznała 5 wyróżnień. Pula nagród wyniosła 50 tys. zł.

„Młodzi patrzą na szansę budowy atrakcyjnego, nowoczesnego wizerunku Polski o wiele bardziej pozytywnie niż pokolenie, które już jako dorosłe wchodziło w epokę wolnego rynku. Klucz do sukcesów w promocji Polski i jej dorobku to dobra edukacja. Inwestowanie w naukę to dosłownie inwestowanie w rozwój kraju” – w podsumowaniu VII edycji konkursu powiedział Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Wyniki VII edycji konkursu „Teraz Polska Promocja”

Nagroda główna I stopnia
Agata Krzemień Osobowość człowieka a atrybuty marki destynacji turystycznej
Promotor: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Nagroda główna II stopnia
Piotr Szczepaniak
Konkurencyjność polskiego i niemieckiego przemysłu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej
Promotor: prof. dr hab. Roman Sobiecki
Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Nagroda główna III stopnia
Katarzyna Groblewska
Innowacyjność gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szapiro
Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Nagroda specjalna Ministra Gospodarki
Joanna Halik
Instrumenty dyplomacji gospodarczej wykorzystywane w promocji polskiej gospodarki za granicą na przykładzie działań podejmowanych na rynku Konfederacji Szwajcarskiej
Promotor: dr Bożena Pera
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nagroda specjalna Ministra Spraw Zagranicznych
Agata Ranachowska
Branding narodowy jako sposób budowania pozycji międzynarodowej państwa. Analiza skuteczności na przykładzie Polski
Promotor: dr Justyna Nakonieczna
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

Nagroda specjalna Ministra Sportu i Turystyki
Olena Kulykovets
Parki tematyczne i parki rozrywki – pułapki turystyczne czy nowe atrakcje w turystyce kulturowej
Promotor: dr inż. Katarzyna Gralak
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nagroda specjalna Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Anna Nowak
Uwarunkowania, charakterystyka i perspektywy rozwoju turystyki winiarskiej na Ziemi Lubuskiej
Promotor: dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UMK
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nagroda specjalna Ministra Rozwoju Regionalnego
Judyta Lubacha-Sember
Konkurencyjność regionu świętokrzyskiego
Promotor: dr Rafał Wisła
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Łukasz Maźnica
Kulturowe uwarunkowania rozwoju miast kreatywnych oraz rozwoju lokalnego
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hausner
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Nagroda specjalna Instytutu Adama Mickiewicza
Krzysztof Biliński
Program promocyjny Polska! Year zrealizowany przez Instytut Adama Mickiewicza jako działanie w obszarze brandingu narodowego
Promotor: prof. dr hab. Janina Fras
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

Nagroda specjalna Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA
Artur Kowalczyk
Niekonwencjonalne sposoby finansowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Puławski
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego

Wyróżnienia

Paulina Pietkiewicz
Multimedialny serwis turystyczny Odcinka Centralnego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
Promotor: dr hab. Beata Medyńska-Gulij, prof. UAM
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marcel Lange
Warsaw City Brand-developing a brand positioning for Warsaw to increase its appeal as a city break destination for international students
Promotor: prof. Lise Lyck
Economics and Business Administration, Copenhagen Business School

Magdalena Jabłońska
Osobowość i afekt w kształtowaniu wizerunku marki Warszawa u mieszkańców stolicy i mieszkańców innych dużych miast
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Falkowski
Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Anna Niwińska
Kształtowanie wizerunku instytucji na przykładzie miasta Szczecin
Promotor: dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

Olga Sawicka
Możliwości rozwoju slow turism na Warmii.
Promotor: dr Maciej Stawicki
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

KATALOG 7. edycji konkursu

ZDJĘCIA
http://www.terazpolska.pl/pl/g/Final-konkursu-Teraz-Polska-Promocja

FILM
You Tube - Teraz Polska

 

 

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.