FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

2011 - edycja V

6. grudnia odbyła się Gala V edycji konkursu „Teraz Polska Promocja” podczas której uzdolnieni absolwenci szkół wyższych odebrali prestiżowe laury za najlepsze prace magisterskie na temat promocji Polski. Ceremonia wręczenia laureatom nagród głównych, nagród specjalnych (ufundowanych przez patronów i partnerów) oraz wyróżnień została poprzedzona konferencją „Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką”.

 

 

Gala była zwieńczeniem kolejnej odsłony przedsięwzięcia, mającego na celu popularyzację tematyki marketingu terytorialnego i brandingu narodowego Polski, dla poprawy konkurencyjności naszego kraju, poprzez wzrost jakości jego promocji w świecie. Inicjatywę wspiera liczne grono uznanych osób i instytucji, które uczestniczą w organizacji konkursu oraz gali i konferencji wieńczącej już V jego edycję. Organizatorami Gali byli: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, PAIiIZ, POT. Partnerem instytucjonalnym został PARP. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowy Bank Polski.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 50 prac magisterskich. Kapituła konkursu oceniała prace pod kątem: poprawności opracowania i adekwatności metodologicznej, innowacyjności podjętej tematyki i sposobu jej realizacji, oryginalności wyników, przydatności dla praktyki i możliwości kontynuowania badań. Na autorów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekały nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Nagrodzone prace mają szanse na publikacje.

I nagrodę główną otrzymała Marta Jankowska z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę magisterską: „Kształtowanie wizerunku miasta w oparciu o elementy jego tożsamości - studium przypadków z wyróżnieniem Poznania”. Zwycięska praca magisterska prezentuje - zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej - możliwości świadomego kształtowania wizerunku miasta w oparciu o elementy jego tożsamości, przy aktywnym udziale władz miasta w tym procesie.

Laureatką II nagrody została Anna Zioło, absolwentka kierunku Zarządzanie w Turystyce Uniwersytetu Jagielońskiego, z pracą „Zabytkowe zamki województwa podkarpackiego jako obiekty hotelarskie”. Natomiast III nagrodę przyznano Malwinie Kołodziej z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, autorce pracy: „Szalet w przestrzeni miejskiej w przeddzień EURO 2012”.

Podczas Gali wręczono też wyróżnienia oraz nagrody specjalne:

  • Nagroda Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Wlekła, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, za pracę „Stan i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Rzeczpospolitej Ptasiej”
  • Nagroda Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Aleksandra Wycisk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, za pracę „Jak się promować? Kreowanie marki miejskiej i jej społeczna recepcja. Przykład Metropolii Silesia”
  • Nagroda Ministerstwa Sportu i Turystyki – Agnieszka Świątkiewicz, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, za pracę „Park rozrywki jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie parku Globalna Wioska w gminie Łysomice”
  • Nagroda Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Agnieszka Stanisławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pracę „Proces brandingu narodowego. Polska na tle wybranych doświadczeń zagranicznych”

Wyróżnienia przypadły:

  • Bognie Bembnista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, za pracę „Animacja społeczno-kulturalna na przykładzie stowarzyszenia edukacyjno-teatralnego Stacja Szamocin”
  • Iwonie Marzejon z Uniwersytetu Gdańskiego za pracę „Specyfika agroturystyki Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
  • Agacie Kalbarczyk z Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę „Browar i marka Bosman jako produkt turystyczny Szczecina”.

Ceremonia wręczenia nagród laureatom została poprzedzona konferencją „Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką”, która wpisała się w cykl podobnych wydarzeń w ramach programu „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”, animujących debatę publiczną na temat tego, jaka jest, a jaka powinna być promocja Polski w świecie.

Jako pierwszy prelegent konferencji głos zabrał Minister Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta RP i przedstawił uwarunkowania prawne Prezydenta RP w kształtowaniu wizerunku Polski oraz dyplomacji i promocji naszego kraju.

O stanie Polski w zakresie postrzegania naszego kraju poza granicami mówił Jarosław Górski z UW, który przytoczył wyniki badań na temat postrzegania wizerunku Polski za granicą.

Część spotkania poświęcona została na debatę moderowaną przez przewodniczącego koalicji Pro-Polska - R. Rewalda, w której udział wzięli: poseł A. Szejnfeld, senator M. Rocki, członek zarządu NBP – M. Zaleska, wiceprezes POT - B. Walas, wiceprezes Wyborowa SA - A. Szumowski, prezes ARR - W. Łukasik, dyrektor POHiD – M. Faliński, Maciej Górski z PAIiIZ, M. Polański z PARP oraz Prezes Fundacji K. Przybył. Główne przesłania płynące z debaty dotyczyły zapewnienia ciągłości i koncentracji wszystkich działań w zakresie promocji Polski oraz, przede wszystkim, w dłuższej perspektywie rozwiązań systemowych tego zagadnienia.

GALERIA ZDJĘĆ

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.